Tiltak

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Formål: Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Målgruppe: Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging.
Utdrag fra «Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter, Varig tilrettelagt arbeid».
• Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.
• Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
• Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.
• Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
Bonuslønn
• Som VTA-ansatt får man utbetalt bonuslønn, i tillegg til uføretrygd.

Aktivitetsenter

• Målgruppe: Mennesker med psykisk utviklingshemming, som hovedregel fra fylte 18 år og fram til 67 år, som trenger større grad av tilrettelegging og oppfølging enn det kreves for VTA.
• Visjon: Deltakerne gis mulighet til å vedlikeholde og utvikle evner og ferdigheter med størst grad av selvstendighet.
• Intensjon: Gi deltakerne en meningsfylt og god hverdag
• Mølla tilbyr individuell tilrettelegging av aktiviteter både arbeidsrelaterte og andre oppgaver som fremmer livskvalitet og mestring. Alle deltakerne får individuelle tilpasninger utfra behov og dagsform.

 

Aktiv i Froland (AIF)

Aktiv i Froland er for deg mellom 18 og 29 år som har, eller venter på å få, økonomisk sosialhjelp.

Vi kan tilby aktiviteter som kan bidra til å utvikle dine ressurser og veilede deg i prosessen mot jobb og utdanning. Hovedvirksomheten vår er delt opp i ulike hovedaktiviteter: Arbeidspraksis, karriereveiledning/utvikling av karrierekompetanse og jobbformidling.

Aktiv i Froland drives etter samme prinsipper som en ordinær arbeidsplass. Hovedtyngden av arbeidsoppgavene er gartnertjenester og vedlikehold. Vi har et tett samarbeid med teknisk avd. i Froland kommune og blir også leid inn for å utføre mindre oppgaver for næringslivet og private.

Vi gir individuell hjelp til hver enkelt deltaker for å bidra til at deltaker tar riktige valg, samt øke deltakers karrierekompetanse. Det vil si at vi blant annet bidrar med CV-oppsett, skrive søknader og intervjutrening. Vi har også et tett samarbeid med lokalt næringsliv, og hjelper deltaker ut i en praksisplass. Målet er at dette skal gi arbeidserfaring, ferske referanser og bidra til at deltaker kommer inn i ordinært arbeidsliv.

Dersom du ønsker en plass i AIF, ta kontakt med NAV. Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte fagansvarlig for AIF, Jarle Johansen. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.

 

Avklaringstiltaket

Inneholder blant annet en helhetlig kartlegging av nåsituasjonen for deltaker og vil derfor kartlegge både personlige egenskaper, kompetanse og mestringserfaringer, interesser, verdier og erfaringer og videre muligheter/ forutsetninger for jobb.

Vi gjennomfører en individuell kartleggingssamtale med alle deltakere i oppstarten av avklaringstiltaket. Førstegangssamtalen skal være et utgangspunkt for deltaker til å finne ut hvilke tilnærminger og metoder som er hensiktsmessig i videre avklaring. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i Nav sin bestilling, som vil bli gjennomgått sammen med deltaker på første møte. Kartleggingen skal også bygge på annen relevant dokumentasjon knyttet til deltaker.

Den systematiske kartleggingen skal resultere i en aktivitetsplan, med deltakers egne målsetninger og oversikt over planlagte aktiviteter.

Oppfølgingstiltak

Pro-Flex, Arendal er hovedleverandør for Oppfølging i Aust -Agder. Gjennom et samarbeid med seks andre bedrifter, blant annet Mølla Vekst AS, leverer bedriftene oppfølgingsbistand til 400 personer og bedrifter i hele Aust-Agder på oppdrag fra NAV. Målet er å hjelpe arbeidstakere tilbake i arbeidslivet gjennom karriereveiledning, personlig oppfølging, hjelp til å kontakte arbeidsgivere, praksisplasser m.m.

Share This